bv†.hhg (jQyhva af arq j\)

zdw\ yhtf ah\ svlhh svohhth

eh\ z*#v zdt\ j\ Bg\ bj\ zdth sjohhth

 

na rh| ztth duh j\ rB;th

yg rB;t\ a\ Fhk j\ t oh&v ah\ erhth

 

y#oh yjhgth xhahlh wrhlhth

gh\yth jyt\ sqXXf q\# yhtf v\th zB;h agth

 

na FhfB; ah sdJjh jdf

yg bja\ uhd j\ lt agth

w&q iqath e.hq.hhth yg x#,h\gh\# j\ Fhf zhw agth 

ez qt ag\>>>>>

ahlh w&Qdhgh qt ag\>>>

 

bv.hq a\ yhCah\# ah\ na rQz\ jqk a\ zhv y&t_ xsFhuhvt xh|g Juw#{hwh svuj af dhsvPa z,hhcP!

 

 

    -x#lh& eh|dgf

    x.hJw 2002

j|t-dh\j\ a|sr`h\stPkh

 

BACK